hmtf.se

Certifiering

Kort information om certifiering

De reviderade kraven för certifiering beslutades vid årsmötet våren 2007.

Vad menas med certifiering?.

Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard, med andra ord ett bevis på kravuppfyllnad.

Certifiering innebär också att efterlevnaden måste följas upp genom att regelbundet kontrollera att t.ex. en certifierad person vidmakthåller sina kunskaper eller, för en certifierad produkt, att alla tillverkade exemplar överensstämmer med det certifierade exemplaret.

Vad innebär certifiering i Hjälpmedelsteknik?

En certifiering i hjälpmedelsteknik är ett bevis på kompetens som både den enskilde och arbetsgivaren har nytta av. För den enskilde innebär en certifiering ett erkännande av specialistkunskaper.

För arbetsgivaren medför certifierad personal en kvalitetsgaranti, en förtroendefull och bättre relation gentemot såväl kunder som leverantörer. Man skapar ett synligt bevis på att organisationen arbetar för att säkerställa personalens kompetens.

Vem står bakom detta?

Hjälpmedelsteknisk Förening, HMTF, är den drivande kraften bakom begreppet Certifiering i Hjälpmedelsteknik.

Vem riktar den sig till?

Certifieringen riktar sig till hjälpmedelstekniker och hjälpmedelsingenjörer. Med dessa avses personer som arbetar med tekniska hjälpmedel som används vid rehabilitering, habilitering eller som kompensation för människors funktionsnedsättningar. Det är kompetens och arbetsuppgifter som ligger till grund för certifieringen, inte organisatorisk tillhörighet.

Vad krävs för att bli certifierad?

Detaljerade krav för certifiering finns under fliken ”Krav för Certifiering i Hjälpmedelsteknik”.

Den sökande ska ha dokumenterade medicinska grundkunskaper och dokumenterade kunskaper om funktionshindrades funktionsnedsättningar och diagnoser och de konsekvenser som detta medför. Detta ger en grundförståelse för hur brukarna fungerar, vilket i sin tur är en förutsättning för att förstå hur de använder sina hjälpmedel.

Kravet på utbildning på gymnasienivå i engelska ska säkerställa att den sökande är kompetent att tolka teknisk dokumentation på engelska.

Ett viktigt krav är att den sökande är väl medveten om de lagar och förordningar som gäller för hjälpmedelsområdet. Då risker och riskhantering utgör en central roll vid de flesta tekniska åtgärder som utförs på hjälpmedel är det av stor vikt att den sökande kan påvisa att man är väl insatt i och har erforderlig kompetens att hantera detta område. Dessa kunskaper är också viktiga för att kunna bedriva ett framgångsrikt sortimentsarbete, en förutsättning för att kunna göra användarvänliga konstruktioner samt för att kunna göra relevanta riskbedömningar vid arbete med riskanalyser.

.

Anmäl dig för certifiering eller omcertifiering på info@hmtf.se

Vad kostar det?

Certifieringsavgiften är 100 kr för medlem och 300 kr för icke medlem.

Avgifter betalas via postgiro: 119500-7