hmtf.se

Krav för Certifiering i Hjälpmedelsteknik

Den sökande ska ha:

minst 2-årig gymnasial utbildning med relevant inriktning inom det område han/hon arbetar med, inklusive minimum två års utbildning i engelska på gymnasienivå eller intyg om att motsvarande kunskaper är inhämtade på annat sätt.

tre års relevant heltidsarbete inom hjälpmedelsteknik. Arbetet ska till minst 40 % av heltid innehålla moment som tillverkning, anpassning, specialanpassning, underhåll eller utveckling av hjälpmedel.

godkända studier vid universitet eller högskola i anatomi, fysiologi, biomekanik, sjukdomslära, kognitions- och beteendevetenskap, lagar och författningar gällande medicintekniska produkter på en nivå som lägst motsvarar tidigare och nuvarande 10p-utbildning för hjälpmedelstekniker.

Anställningsintyg med information om vilket område den sökande arbetar inom, anställningens längd och huvudsakliga arbetsuppgifter samt vidimerade kopior av utbildningsbevis ska bifogas ansökan.

Krav för omcertifiering:

Den sökande ska ha:

uppfylla kraven för certifiering enligt krav från 1998-2006 eller reviderade krav från 2007 och framåt.

efter tiden för certifieringen eller föregående omcertifiering ha arbetat i minst tre år med anpassning, specialanpassning, underhåll eller utveckling av tekniska hjälpmedel. Tjänsten skall till lägst 40% uppfylla dessa krav.

under femårsperioden sedan certifiering erhölls ha genomgått utbildning eller kompetensutveckling gällande:

deltagande i yrkesinriktade kurser som arrangerats av arbetsgivare eller extern kursanordnare om minst 10 arbetsdagar/utbildningstillfällen. Kursernas innehåll ska vara relevant för det hjälpmedelstekniska området. Kursintyg ska bifogas.

och/eller deltagande i ett för yrket väsentligt utvecklingsprojekt om minst 10 arbetsdagar. Exempel på utvecklingsprojekt kan vara ett kvalitetssäkrings- eller teknikutvecklingsprojekt. Intyg ska bifogas.

och/eller studier vid universitet/högskola inom relevant ämnesområde (medicin, teknik, handikappvetenskap, beteendevetenskap eller annat lämpligt område). Studierna ska minst motsvara 10 arbetsdagar. Kursintyg ska bifogas.

Ovanstående utbildningsinsatser kan vara genomförda var för sig eller i kombination av varandra. Antalet arbets-dagar kan räknas ihop och ska totalt omfatta minst 10 arbetsdagar under femårsperioden. Anställningsintyg med information om vilket område den sökande arbetar inom, anställningens längd och huvudsakliga arbetsuppgifter, arbetsgivarintyg om utvecklingsprojekt samt vidimerade kopior av utbildnings- och kursbevis ska bifogas ansökan.

Tilläggsinformation

Den sökande ska ha dokumenterade medicinska grundkunskaper och dokumenterade kunskaper om funktionshindrades funktionsnedsättningar och diagnoser och de konsekvenser som detta medför. Detta ger en grundförståelse för hur brukarna fungerar, vilket i sin tur är en förutsättning för att förstå hur de använder sina hjälpmedel.

Kravet på utbildning på gymnasienivå i engelska ska säkerställa att den sökande är kompetent att tolka och förstå teknisk dokumentation på engelska.

Då användningen av hjälpmedel många gånger innebär ökade risker för brukaren och omgivningen är förståelsen av dessa risker viktig. Den sökande ska därför kunna visa att man är väl insatt i och har erforderlig kompetens att hantera detta område.

Dessa kunskaper är också viktiga för att göra relevanta riskbedömningar vid arbete med riskanalyser och för medverkan vid sortimentsarbete och i upphandlingsprocessen.

 

Vad kostar det?

Certifieringsavgiften är 100 kr för medlem och 300 kr för icke medlem.

Avgifter betalas via postgiro: 119500-7