hmtf.se

Vad är hjälpmedel

Hjälpmedel är sådana produkter som för personer med funktionshinder har till uppgift att:

-förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga

-förbättra eller vidmakthålla funktion eller förmåga

-kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet

Hjälpmedel som ska användas i hemmet, närmiljön och skolan för att underlätta det dagliga livet och/eller för vård och behandling, är ett ansvar för sjukvårdshuvudmännen, det vill säga landstingen och kommunerna. Hjälpmedel förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Hjälpmedel som möjliggör för en person med funktionshinder att arbeta benämnes arbetshjälpmedel och är ett ansvar för arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

De hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador uppstår i arbetet, är ett arbetsgivaransvar och benämnes arbetstekniska hjälpmedel.

 

Vem tillhandahåller hjälpmedel?

Att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder är en skyldighet för landstinget och kommunen enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. HSL är en ramlag. Det innebär att varje landsting och kommun själv kan besluta om regler för hjälpmedel, till exempel vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel och kunna förskrivas till personer med funktionshinder. De beslutar även om eventuella avgifter. Möjligheten att erhålla ett visst hjälpmedel kan därmed variera beroende på var i landet man är bosatt.

Hjälpmedel på jobbet

Arbetshjälpmedel är ett ansvar för arbetsgivaren, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Försäkringskassorna erhåller allmänna råd om arbetshjälpmedel från Riksförsäkringsverket. Arbetsförmedlingen erhåller riktlinjer från Arbetsmarknadsverket hur lagen ska tolkas och vad som anses vara arbetshjälpmedel. Arbetstekniska hjälpmedel är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla. Arbetsgivaren beslutar själv vad som ska inköpas.

Skolhjälpmedel

Skolhjälpmedel, som inte är ett ansvar utifrån HSL, är ett ansvar för varje skola att köpa in. Gränsdragning mellan skolans och hälso- och sjukvårdens ansvar kan se olika ut beroende på vilka överenskommelser som finns mellan sjukvårdshuvudmännen.

Vem kan få hjälpmedel?

Sjukvårdshuvudmännens ansvar för hjälpmedel omfattar personer som är bosatta i landstinget respektive kommunen. För personer med behov av hjälpmedel som inte är bosatta i Sverige, gäller särskilda regler. Reglerna varierar beroende på om man är asylsökande eller turist, det vill säga tillfällig besökare. Asylsökande har rätt till akut vård som inte kan anstå. Detta inkluderar hjälpmedel. Tillfälliga besökare har rätt till akut vård, vilket inkluderar hjälpmedel. Beroende på vilket land den tillfällige besökaren kommer ifrån, varierar betalningsansvaret. Landstinget och vårdcentralen kan informera om vad som gäller i det enskilda fallet.

Var kan hjälpmedel köpas?

Det finns hjälpmedel som man får köpa själv. Sådana hjälpmedel kan oftast köpas på apotek, i specialaffärer eller på syn-, hör-, hjälpmedelscentraler eller motsvarande samt ortopedtekniska verkstäder. Det finns även företag som säljer hjälpmedel via postorder. I telefonkatalogens Gula Sidorna kan man under rubriken Handikapputrustningar hitta flera företag som säljer hjälpmedel.